Naar Resultaten arrow_forward Het Groene Hart - De Dialoog Samenwerken in het Groene Hart aan concrete gebiedsgerichte opgaven

Waarom een dialoog over het Groene Hart?

Het Groene Hart ligt midden in de Randstad: een groene ruimte die belangrijk is voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor het gehele gebied. Het Groene Hart is een typisch Nederlands agrarisch polderlandschap, maar het is geen verstild gebied. Er wordt volop gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt specifiek het Groene Hart als aandachtsgebied. Er spelen verschillende maatschappelijke opgaven die allemaal een (ruimte)claim leggen op het Groene Hart, zoals:

  • De verstedelijkings- en mobiliteitsbehoefte van de grote steden;
  • Het tegengaan van verdere veenbodemdaling;
  • Het opwekken van duurzame energie;
  • De ontwikkeling van de kringlooplandbouw in relatie tot stikstofproblematiek en biodiversiteit;
  • De vraag naar recreatiemogelijkheden.

Om deze opgaven het hoofd te bieden willen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk als één overheid werken aan de realisatie van deze opgaven én deze realiseren met behoud van het unieke karakter van het Groene Hart. Dat vraagt om slimme gecombineerde oplossingen, samenwerking en bestuurlijke innovatie.

De gemeenten in het Groene Hart willen hier gebiedsgericht vorm aan geven, startende met een dialoog. Dit online platform geeft zicht op het programma, de agenda en de resultaten van de dialoog tussen de gemeenten van het Groene Hart.